Home > Ovdje & Sad > Izvještaj o zapošlji...
Izvještaj o zapošljivosti mladih, 7.2015


SEEYN u saradnji sa Munja Inkubatorom društvenih inovacija kroz EU IPA Civil Society Facility u 2015. godini provodi projekt u BiH: „Regionalna platforma OCD u zagovaranju socijalnih inovacija u politici zapošljavanja koja jamči sigurnost za mlade u riziku". U prvoj polovici godine, u sklopu navedenog projekta, provedena su istraživanja u svakoj državi Jugoistočne Evrope, pa tako i u Bosni i Hercegovini.

SEEYN (Mreža mladih Jugoistočne Europe) je mreža koja uključuje 15 nevladinih organizacija iz 8 zemalja sa ciljem prevladavanja razlika između društava koja su imala sukobe, te okupljanja mladih ljudi iz cijele jugoistočne Europe kako bi zajedno radili na globalnim pitanjima.

Istraživanje koje su proveli Munja Inkubator društvenih inovacija i SEEYN je bilo kvalitativno i vezano je za stavove i ponašanje ključnih aktera (šire skupine mladih, poslodavaca, ustanova, donosioca odluka, nevladinih organizacija), te obuhvata saznanja o ponašanju primatelja mjera i usluga prema mjerama politike društveno-ekonomskih izazova.

U proučavanju faktora i uzroka nezaposlenosti mladih u ovom kvalitativnom istraživanju oslanjali smo se na jednu od osnovnih metoda prikupljanja podataka u društvenim znanostima – metodu ispitivanja i to kroz primjenu tehnika fokus grupe i intervjua. U tom procesu ukupno je realizovano 7 fokus grupa i 16 intervjua sa ukupno 94 učesnika – ispitanika (78 u fokus grupama i 16 putem intervjua).

Nakon realizacije istraživanja, pripremljen je i nacionalni izvještaj sa ciljem stvaranja uslova za razvijanje regionalne politike ili strategije. Izvještaj je preliminarno predstavljen predstavnicima ključnih aktera na konsultativnom sastanku održanom 08.07.2015, na kome je dobio izuzetno pozitivne ocjene, te je njegova promocija i distribucija planirana za jesen 2015. god.

U septembru 2015. će biti predstavljen Izvještaj o zapošljivosti mladih, a Munja Inkubator pokreće i Kampanju na nivou države za veću zapošljivost mlaidh koja će uključiti niz programa, institucije i kompanija.

Više informacija: www.seeyn.org

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting