Home > OIA > Strateški ciljevi
Strateški ciljevi


    * informirati mlade o njihovim mogućnostima, pravima i obavezama kako bi ih mogli prakticirati i biti aktivni građani i agenti promjena, kao i informirati javnost o problemima i potrebama mladih radi stvaranja ambijenta u kojem će se lakše i efikasnije odgovoriti na njih;

    * unaprijediti, podržati i ojačati razvoj adekvatnih politika prema mladima na različitim nivoima u BiH s ciljem poboljšanja položaja mladih i njihove veće participacije u društvu kroz istraživanja, analize i zagovaranje;

    * razviti znanje i vještine kod mladih, omladinskih organizacija, vlasti i drugih institucija, koje će im omogućiti aktivnu participaciju i kvalitetan rad na razvoju javnih politika prema mladima kroz trening programe, asistenciju, savjetovanje i grantove.

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting